Освітні програми

Undefined

"Управління ІТ-продуктами (IT Sales Management)" (124 "Системний аналіз")

Сучасні ІТ-компанії для забезпечення високої конкурентоспроможності активно формують стратегії перетворення та еластичної адаптації своїх програмних рішень до побажань клієнтів.

Українська

126 "Інформаційні системи та технології" (PhD)

Освітньо-наукова програма ґрунтується на фундаментальних постулатах створення, впровадження та супроводу інформаційних систем та результатах сучасних наукових досліджень у галузі інноваційного розвитку теорії і практики інформаційних технологій. Спрямована на актуальні аспекти спеціальності, в рамках якої можлива подальша наукова та викладацька кар’єра.

Українська

Освітньо-наукова програма "Інформаційні системи та технології" (2-річна)

Цілі ОНП «Інформаційні системи та технології» полягають у наданні поглиблених теоретичних знань та практичних умінь і навичок, які достатні для успішного виконання професійних обов’язків та наукових підходів за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології»; у формуванні загальних засад методології наукової та професійної діяльності, а також відповідних компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань наукового, виробничого, управлінського, інноваційного характеру з метою подальшого успішного працевлаштування фахівців в галузі інформаційних технологій.

Українська

Освітня програма "Комп'ютерні лінгвістичні технології"

Освітньо-професійна програма "Комп'ютерні лінгвістичні технології" (ОР - магістр)

Розроблена двома кафедрами Львівської політехніки (кафедрою прикладної лінгвістики та кафедрою інформаційних систем та мереж) освітньо-професійна програма «Комп’ютерні лінгвістичні технології» поєднує дві базові компоненти, а саме – комп’ютерні інформаційні технології та лінгвістичні технології, які в своїй основі належать до профілів спеціальностей галузей «Інформаційні технології» та «Гуманітарні науки».

Українська

124 "Системний аналіз" (PhD)

Мета освітньої програми

Поглибити теоретичні знання та практичні уміння і навики у галузі інформаційних технологій за спеціальністю системний аналіз, розвинути філософські та мовні компетентності, сформувати універсальні навики дослідника, достатні для проведення та успішного завершення наукового дослідження і подальшої професійно-наукової діяльності

Українська

Освітня програма "Інформаційні системи та технології" (1,5-річна)

Забезпечити студентам здобуття поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь та розуміння з інформаційних систем та технологій (ІСТ), що сприяють соціальній стійкості й мобільності випускника на ринку праці, а також дасть їм можливість ефективно виконувати завдання інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності, яка орієнтована на дослідження й розв’язання складних задач проектування, розгортання, інтегрування та тестування, впровадження і експлуатацію ІСТ у різних галузях людської діяльності, національної економіки та виробництва.

Українська

Освітньо-наукова програма "Системний аналіз" (2-річна)

Освітньо-наукова програма ґрунтується на фундаментальних постулатах системного аналізу та результатах сучасних наукових досліджень у сфері інноваційного розвитку теорії і практики системного аналізу. Спрямована на актуальні аспекти спеціальності, в рамках якої можлива подальша наукова кар’єра.

Українська

Освітня програма "Аналіз даних (Data Science, DS)"

Data Science - це наука про методи аналізу даних та отримання з них важливої інформації та знань. В ній використовуються методи та теорії, взяті з багатьох областей математики, статистики, інформатики. Вона тісно пересікається з такими напрямами, як машинне навчання (Machine Learning), науки про мислення (Cognitive Science), технології для роботи з великими даними (Big Data).

Українська

Освітня програма "Консолідована інформація (Business Intelligence, BI)"

Business intelligence (BI) - це методи та засоби для перекладу неопрацьованої інформації в розумну, зручну форму які використовуються для бізнес-аналізу.

Технології BI опрацьовують великі обсяги неструктурованих даних для стратегічних можливостей бізнесу. Нові можливості та впровадження ефективної стратегії, яка базується на знаннях, можуть забезпечити підприємствам конкурентну перевагу на ринку та довготривалу стабільність.

Українська

Освітня програма "Управління ІТ проектами (Project Management, PM)"

Магістри вивчають програмні засоби та технології для управління ІТ проектами, методологію керівництва проведенням наукових досліджень і розроблень проектів та програм, методи виконання ІТ проектів засобами CASE-технологій, оцінювання етапів і кінцевих результатів виконання робіт ІТ проекту та здійснення коригування параметрів ІТ проекту, принципи побудови та особливості функціонування сучасних обчислювальних систем, інформаційних і комп’ютерних мереж, нормативно-правові документи і методологію формування проектної документації по ІТ проектах.

Українська

Сторінки