126 "Інформаційні системи та технології" перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Мета програми "Інтелектуальні інформаційні технології (Управління ІТ проектами & DevOps)" (спеціальність 126 "Інформаційні системи та технології") - здобуття поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь та розуміння з інформаційних систем та технологій (ІСТ), що сприяють соціальній стійкості й мобільності випускника на ринку праці, а також дасть їм можливість ефективно виконувати завдання інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності, яка орієнтована на дослідження й розв’язання складних задач проектування, розгортання, інтегрування та тестування, впровадження і експлуатацію ІСТ у різних галузях людської діяльності, національної економіки та виробництва.

Здатність використовувати поглиблені теоретичні та фундаментальні знання, уміння і навички для успішного розв’язування складних спеціалізованих задач та практичних проблем під час професійної діяльності у галузі інформаційних систем та технологій або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і хара­ктеризується комплексністю та невизначеністю умов.

В умовах сучасного інформаційного суспільства, який активно формується в Україні, IT галузь постійно зазнає трансформацій. Останніми роками інтенсифікувалися процеси технологічного переходу від використання локальних дата центрів, хостингів застосунків типу клієнт-сервер до хмарних технологічних рішень з віртуалізованою інфраструктурою, що базується на публічних або гібридних хмарах, або ж їх комбінації. Ключовими атрибутами хмарних технологій та їх застосунків є широке використання інформаційно-технологічних мікросервісів та комунікацій, що реалізуються  засобами програмування прикладних інтерфейсів. Головна причина таких змін полягає в необхідності якнайшвидшого, найповнішого та високоякісного забезпечення інформаційних потреб замовника шляхом запровадження ефективної інформаційної системи чи технології з необхідною функціональністю. Проектна діяльність в ІТ галузі потребує виконання численних завдань, жорстко або гнучко взаємопов’язаних: деякі проміжні завдання не можуть реалізовуватися, доки не завершені інші завдання; інші завдання мають виконуватися паралельно і т. п. Якщо порушується синхронізація виконання різних завдань, весь проект може опинитися під загрозою невиконання.

Прогресивні компанії для забезпечення високої конкурентоспроможності активно формують стратегії ІТ перетворення та еластичної адаптації своїх комп’ютерних, телекомунікаційних та інформаційно-аналітичних інфраструктур на основі застосування проектних технологій. Це, в свою чергу генерує необхідність реалізації нової парадигми інтеграції та адміністрування різнотипових компонентів інформаційних систем, яка отримала назву Development and Operations (DevOps), що українською мовою може трактуватись як розроблення та супровід (інтеграція), а також розуміння процесів управління проектом в галузі ІТ. Детальніше, що таке DevOps - тут

Аналіз світових освітніх пропозицій провідних університетів в розрізі вивчення проблематики управління ІТ проектами, динамічної інтеграції та адаптивного адміністрування розподілених інформаційних систем та технологій показує, що вона відображається як в окремих навчальних курсах, так і в цілісних освітніх напрямах магістерського рівня. Навчальні курси DevOps викладаються, зокрема у Johns Hopkins University (Балтімора, США) в контексті підготовки фахівців за Engineering for Professionals program, в університеті Carnegie Mellon (Пітсбург, США). Програму професійної підготовки фахівців з DevOps започаткувала і компанія Microsoft у структурному підрозділі DevOps Institute, який за результатами підготовки сертифікує випускників на базі 7 основних компетентностей DevOps. Як приклад освітньої діяльності за профілем DevOps можуть розглядатись, зокрема, курси підвищення кваліфікації, що діють на базі  компанії Soft Serve.

Водночас відповідна вітчизняна університетська освітньо-професійна пропозиція, у секторі динамічної інтеграції та еластичного адміністрування інформаційних систем та технологій практично відсутня. Не зважаючи на бурхливий розвиток української ІТ індустрії, що значною мірою зорієнтована на надання аутсорсингових послуг, існує гостра потреба у фахівцях з глибоким системним розумінням сучасних інформаційних технологій  та систем, відточеними вміннями та компетентностями щодо їх системної інтеграції та адміністрування, високо фахового системного комунікування з замовниками, розробниками та експлуатаційниками сучасних інформаційних систем. Окремі спроби покрити такий кадровий дефіцит силами виключно вітчизняних ІТ компаній є недостатніми.

Освітньо-професійна програма має за мету здобуття бакалаврами поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь та розуміння процесів управління проектом, управління командою і ресурсами проекту за допомогою специфічних методів, завдяки яким проект завершується успішно і досягає своєї мети, побудови, інтеграції та адміністрування розподілених інформаційних систем та технологій, та надання додаткових можливостей ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного профілю та рівня професійної діяльності.

Результатом навчання студентів за освітньо-професійною програмою є набуття ними компетентностей з проблем проектного управління та шляхів їх вирішення, використання сучасних інструментів, «системного інтегратора, адміністратора, комунікатора» в секторі інформаційних систем та технологій виробничого та невиробничого спрямування. Майбутній фахівець – випускник зазначеної освітньо-професійної програми бакалаврського рівня повинен володіти широким спектром знань, вмінь, навичок та набути компетентностей, необхідних для ефективної реалізації процесів професійного комунікування з замовниками інформаційних систем та технологій, з групами експлуатаційників інформаційних систем та технологій для їх неперервної інтеграції, системного адміністрування, адаптивного доповнення та розвитку, управління проектами, діяльність яких спрямована на досягнення максимально можливої ефективності при заданих обмеженнях щодо часу, коштів, ресурсів і якості кінцевих результатів.

Гарант - к.т.н., доцент, доцент кафедри ІСМ, Василюк Андрій Степанович

Українська