126 "Інформаційні системи та технології" перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Мета програми "Розподілені інформаційні системи та технології (Data Engineering & DevOps)" (спеціальність 126 "Інформаційні системи та технології") - здобуття поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь та розуміння з інформаційних систем та технологій (ІСТ), що сприяють соціальній стійкості й мобільності випускника на ринку праці, а також дасть їм можливість ефективно виконувати завдання інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності, яка орієнтована на дослідження й розв’язання складних задач проектування, розгортання, інтегрування та тестування, впровадження і експлуатацію ІСТ у різних галузях людської діяльності, національної економіки та виробництва.

Здатність використовувати поглиблені теоретичні та фундаментальні знання, уміння і навички для успішного розв’язування складних спеціалізованих задач та практичних проблем під час професійної діяльності у галузі інформаційних систем та технологій або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і хара­ктеризується комплексністю та невизначеністю умов.

В умовах сучасного інформаційного суспільства, який активно формується в Україні, IT галузь постійно зазнає трансформацій. Останніми роками інтенсифікувалися процеси технологічного переходу від використання локальних дата центрів, хостингів застосунків типу клієнт-сервер до хмарних технологічних рішень з віртуалізованою інфраструктурою, що базується на публічних або гібридних хмарах, або ж їх комбінації. Ключовими атрибутами хмарних технологій та їх застосунків є широке використання інформаційно-технологічних мікросервісів та комунікацій, що реалізуються  засобами програмування прикладних інтерфейсів. Головна причина таких змін полягає в необхідності якнайшвидшого, найповнішого та високоякісного забезпечення інформаційних потреб замовника шляхом запровадження ефективної інформаційної системи чи технології з необхідною функціональністю. Проектна діяльність в ІТ галузі потребує виконання численних завдань, жорстко або гнучко взаємопов’язаних: деякі проміжні завдання не можуть реалізовуватися, доки не завершені інші завдання; інші завдання мають виконуватися паралельно і т. п. Якщо порушується синхронізація виконання різних завдань, весь проект може опинитися під загрозою невиконання.

Прогресивні компанії для забезпечення високої конкурентоспроможності активно формують стратегії ІТ перетворення та еластичної адаптації своїх комп’ютерних, телекомунікаційних та інформаційно-аналітичних інфраструктур на основі застосування проектних технологій. Це, в свою чергу генерує необхідність реалізації нової парадигми інтеграції та адміністрування різнотипових компонентів інформаційних систем, яка отримала назву Development and Operations (DevOps), що українською мовою може трактуватись як розроблення та супровід (інтеграція), а також розуміння процесів управління проектом в галузі ІТ. Детальніше, що таке DevOps - тут

Освітньо-професійна програма має за мету здобуття бакалаврами поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь та розуміння процесів управління проектом, управління командою і ресурсами проекту за допомогою специфічних методів, завдяки яким проект завершується успішно і досягає своєї мети, побудови, інтеграції та адміністрування розподілених інформаційних систем та технологій, та надання додаткових можливостей ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного профілю та рівня професійної діяльності.

Результатом навчання студентів за освітньо-професійною програмою є набуття ними компетентностей з проблем проектного управління та шляхів їх вирішення, використання сучасних інструментів, «системного інтегратора, адміністратора, комунікатора» в секторі інформаційних систем та технологій виробничого та невиробничого спрямування. Майбутній фахівець – випускник зазначеної освітньо-професійної програми бакалаврського рівня повинен володіти широким спектром знань, вмінь, навичок та набути компетентностей, необхідних для ефективної реалізації процесів професійного комунікування з замовниками інформаційних систем та технологій, з групами експлуатаційників інформаційних систем та технологій для їх неперервної інтеграції, системного адміністрування, адаптивного доповнення та розвитку, управління проектами, діяльність яких спрямована на досягнення максимально можливої ефективності при заданих обмеженнях щодо часу, коштів, ресурсів і якості кінцевих результатів.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ:

• розробниками програмних інформаційних систем: проектування інформаційних систем, розроблення та супровід підсистем інформаційної безпеки, робота з середовищами та засобами розроблення, робота з мережними технологіями;

• розробниками програмно-апаратних інформаційних систем: проектування інформаційних систем, розроблення програмно-апаратних засобів і систем, робота з мережними технологіями, робота зі системами збирання та формування інформації;

• DevOps фахівцями: інтегрування та тестування інформаційних систем, розгортання інформаційних систем, контроль (моніторинг) та діагностика функціонування інформаційних систем, моніторинг вразливостей інформаційних систем, робота зі сховищами даних, робота з операційними системами та їх інструментами, робота з середовищами розгортання та запуску інформаційних систем, робота з мережними технологіями;

• фахівцями з підтримки інформаційних систем – Support Engineer;

Data Engineering.

Детальніше про освітню програму можна прочитати на сторінці Львівського ІТ-кластеру: https://devpm.lviv.ua/

Гарант - к.т.н., доцент, доцент кафедри ІСМ, Василюк Андрій Степанович

Українська